ALGEMENE BEPALINGEN BOEKINGSCONTRACT

In de algemene bepalingen wordt verstaan onder: Dedicated Bookings: de rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid Dedicated Entertainment B.V. handelend onder de naam Dedicated Bookings;

Opdrachtgever: degene die Dedicated Bookings de opdracht verstrekt tot het leveren van een artistieke prestatie van een Artiest, zoals omschreven in de overeenkomst.

1. Werking

1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dedicated Bookings en Opdrachtgevers.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, binden Dedicated Bookings niet tenzij uitdrukkelijk door Dedicated Bookings aanvaardt.

2. Totstandkoming

2.1 Alle aanbiedingen van Dedicated Bookings, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.

2.2 Dedicated Bookings zal de overeenkomst met Opdrachtgever zo snel mogelijk op schrift vastleggen en aan de Opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat deze overeenkomst binnen 14 dagen volledig ondertekend bij Dedicated Bookings in het bezit is.

2.3 Indien Dedicated Bookings de overeenkomst niet binnen 14 dagen van Opdrachtgever retour heeft ontvangen, heeft Dedicated Bookings het recht de overeenkomst te beëindigen, behoudens recht op nakoming en zonder schadeplichtig te worden, mits zulks op een redelijke termijn aan Opdrachtgever wordt medegedeeld.

3.
Betaling

3.1 Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

3.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim. Dedicated Bookings heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen. Tevens is Dedicated Bookings gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat Opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het, voor het optreden overeengekomen, bedrag te betalen.

3.3 Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is Opdrachtgever over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is Opdrachtgever gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van €250. Tevens zal Opdrachtgever alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals maar niet beperkt tot juridische kosten aan Dedicated Bookings vergoeden.

4.
Aansprakelijkheid

4.1 Dedicated Bookings kan door Opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van Dedicated Bookings. In het geval op Dedicated Bookings enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag.

4.2 Dedicated Bookings is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of schade van of aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.

4.3 Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door Dedicated Bookings en/of door haar aangewende derden aan Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. Tevens is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die gebruikt zijn tijdens het optreden van de Artiest. Indien Opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft Opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen. Opdrachtgever zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle betreffende stukken en riders.

4.4 In het geval van overmacht zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak terzake.

4.5 Indien Opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden, heeft Dedicated Bookings het recht diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

4.6 Indien een der partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens in het geval van overmacht, zal zij verplicht worden een boete aan de wederpartij te betalen overeenkomstig het bedrag dat aan Opdrachtgever gefactureerd is voor het betreffende optreden (inclusief BTW). Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de tekortschietende partij.

5. Ontbinding

5.1 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtig te worden in het geval van:

5.1.1 faillissement van een der partijen;

5.1.2 surseance van betaling van Opdrachtgever;

5.1.3 gegronde twijfel van Dedicated Bookings aan het vermogen van Opdrachtgever om tijdig (aan) diens verplichtingen te voldoen.

5.2 Indien bovenstaand geval zich voordoet, zal eventuele vordering aan Opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

5.3 Indien de opdrachtgever het optreden zonder gegronde reden wilt annuleren, dient, afhankelijk van het aantal dagen tot aan het evenement, het volgende percentage van de totale contractprijs voldaan te worden.

- Vanaf het moment van bevestiging van de boeking tot 60 dagen voor het evenement, 25% van de contractprijs.

- Vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor het evenement, 50% van de contractprijs.

- Vanaf 30 dagen tot 2 dagen voor het evenement, 100% van de contractprijs 

6. Overmacht

6.1 De volgende onvoorziene omstandigheden zullen voor partijen als overmacht gelden:

6.1.1 niet voorzienbaar overheidsbevel, anders dan als het gevolg van het niet verkrijgen van vergunningen.

6.1.2 arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van Artiest;

6.1.3 surseance, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden;

6.2 In geval van een overmachtsituatie zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door mededeling aan de wederpartij.

6.3 Het niet verkrijgen van een vergunning of ontheffingen van de zijde van Opdrachtgever levert geen overmacht op.

7. Radio/TV optredens

7.1 Dedicated Bookings heeft het recht tot 15 dagen voor de geplande optreeddatum het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien er op de dag van het optreden door de Artiest radio-, televisie- en/of geluidsopnamen moeten worden vervaardigd.

7.2 Dedicated Bookings heeft het recht tot 15 dagen voor de geplande optreeddatum het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien de artiest ten behoeve van contractuele verplichtingen in het buitenland moet zijn, mits deze activiteiten niet bekend waren tijdens het aangaan van deze overeenkomst. Desgewenst zal de artiest hiervan schriftelijke gegevens overleggen aan de organisatie.

7.3 De Opdrachtgever kan in een dergelijke situatie een optreden van de Artiest op een andere datum onder dezelfde condities afdwingen van Dedicated Bookings.

8. Artiest en optreden

8.1 Opdrachtgever zal de showtime, alsmede eventuele de soundchecktijden, aan Dedicated Bookings voorgeleggen. De uiteindelijke tijden worden door Dedicated Bookings middels het contract bevestigd.

8.2 Opdrachtgever stuurt een routebeschrijving naar de locatie van het optreden. Deze routebeschrijving wordt samen met het contract retour gestuurd.

8.3 Opdrachtgever draagt zorg voor een professioneel PA systeem 3 of 4 weg actief met voldoende capaciteit voor de gehele zaal of lokatie en het aantal bezoekers zodat op iedere luister positie een toepasselijk volume over het volledige audiospectrum zonder vervorming kan worden weergegeven.

8.4 Opdrachtgever stelt Dedicated Bookings uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het optreden schriftelijk op de hoogte van eventuele beperkingen ten aanzien van het gelduisniveau.

8.5 Opdrachtgever draagt zorg voor een goede en mooie lichtshow bediend door een professionele lichttechnicus die smaakvol een show kan uitlichten.

8.6 Vanaf de aankomst tot en met het vertrek van de Artiest dient er namens Opdrachtgever een contactpersoon aanwezig te zijn die volledig op de hoogte is van alle (met het optreden samenhangende) zaken.

8.7 Tijdens de soundcheck mag er geen publiek (met uitzondering van personeel) aanwezig zijn.

8.8 Indien Opdrachtgever geluid- en/of beeldopnamen wenst te maken van het optreden, is vooraf schriftelijke toestemming van Dedicated Bookings nodig. In het geval Opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen van Artiest heeft gemaakt, zal Opdrachtgever op verzoek van Dedicated Bookings kosteloos een kopie van de opnamen aan Dedicated Bookings verstrekken welke opnamen door Dedicated Bookings gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden.

8.9 Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van Artiest en erkent dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan door Artiest bepaald wordt.

8.10 De Opdrachtgever staat garant dat vóór, tijdens en ná het optreden minimaal de door de Artiest in het boekingscontract schriftelijk opgegeven cateringeisen in de kleedkamer aanwezig zijn.

8.11 De Opdrachtgever staat garant dat de door de Artiest schriftelijk opgegeven lichten geluidsinstallaties en aanvullende apparatuur in verband met het optreden, en eventuele sound-check,s tijdig vóór aanvang van het optreden aanwezig zullen zijn en aan de door de Artiest opgegeven specificaties zal voldoen.

8.12 Het podium dient goed bereikbaar te zijn.

8.13 Het podium dient overdekt te zijn, tenzij door partijen anders schriftelijk is overeengekomen.

9. Veiligheid

9.1 Opdrachtgever waarborgt de veiligheid van de Artiest voor, tijdens en na het optreden, onder andere door plaatsing van stevige dranghekken en/of soortgelijke middelen om het publiek op afstand te houden over de gehele breedte van het podium. Dranghekken en/of soortgelijke middelen voor het podium dienen van stevige afstandhouders te worden voorzien, of geschaard te worden geplaatst om verschuiven te voorkomen. Iedere schade aan apparatuur, en andere eigendommen van de Artiest of de door de Artiest ingehuurde materialen, veroorzaakt door publiek, de Opdrachtgever of diens personeel, is voor rekening van Opdrachtgever. Bij schade aan de door de Artiest ingehuurde apparatuur, wordt de Opdrachtgever door het verhuurbedrijf direct aansprakelijk gesteld. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de Artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: voldoende beveiliging tegen molesteren van de Artiest, de gasten van de Artiest en de apparatuur.

10. Auteurs- en muziekrechten

10.1 De Opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten tenzij Opdrachtgever deze vergoeding rechtstreeks aan Dedicated Bookings afrekent. De Opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan SENA met betrekking tot de exploitatie van naburige rechten.

11. Sponsoring

11.1 Deze overeenkomst en/of het optreden van Artiest zal niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of maatschappij zonder schriftelijke toestemming van Dedicated Bookings. Tevens komen partijen overeengekomen dat Opdrachtgever de Artiest niet kan en zal verplichten tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de Artiest.